Effektive strategier til at bekæmpe GPS-jamming

GPS-jamming ses i stigende grad som våben i hybrid krigsførelse, men det kan også ske for enkeltpersoner. Her er alt, hvad du har brug for at vide.

20-06-2024 - 11 minutters læsning. Under kategorien: cybercrime.

Effektive strategier til at bekæmpe GPS-jamming

Denne guide vil forklare, hvad GPS-jamming er, beskrive dens typiske oprindelse og undersøge konsekvenserne for sektorer som luftfart og maritim navigation, samt ikke mindst ved brug af personlige enheder, når GPS-jamming forstyrrer vigtige signaler, som disse systemer er afhængige af. GPS-jamming er en af flere typer spoofing-angreb, der kan forstyrre kritiske systemer. Læs videre, hvor vi gennemgår beskyttelsesforanstaltninger for dine enheder mod forstyrrelser af GPS-funktionaliteten.

Key takeaways

 • GPS-jamming udgør en alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed og kritiske funktioner som f.eks. beredskab og global handel.
 • Forskellige sektorer, herunder luftfart, søfart og brugere af personlige enheder, er truet af betydelige forstyrrelser på grund af GPS-jamming, hvilket understreger behovet for skræddersyede sikkerhedsforanstaltninger.
 • Effektive strategier mod GPS-jamming omfatter avanceret anti-jamming-teknologi, jordbaserede navigationsalternativer og styrkede juridiske rammer for at retsforfølge aktører bag GPS-jamming.

Grundlæggende om GPS-jamming

GPS-jamming er en type GPS-forstyrrelse, som virker ved at overdøve de følsomme GPS-signaler fra satellitter med overvældende radiofrekvensstøj. Det kan sammenlignes med, hvis man forsøger at føre en samtale under en koncert, og man ikke kan høre, hvad der bliver sagt. I GPS-jamming er det støj på en radiofrekvens, som overdøver GPS-signalet.

Som nævnt er GPS-jamming en af flere typer spoofing-angreb. IP-spoofing er en anden udbredt angrebstype inden for spoofing, som indebærer at skjule en legitim datakilde ved at bruge en falsk IP-adresse, hvilket kan føre til uautoriseret adgang og brud på datasikkerheden.

Sådanne forstyrrelser er altså ikke blot frustrerende, men kan udgøre en betydelig risiko for både den offentlige sikkerhed og robustheden af de globale satellitnavigationssystemer (GNSS). Med en eskalering af jamming-episoder er der et øget behov for opmærksomhed og beskyttelsesstrategier. Forstyrrelser af GPS-signaler kan kompromittere vigtige anvendelser af GPS-teknologi, såsom at dirigere livreddende førstehjælp eller understøtte international handelslogistik.

Almindelige kilder til GPS-jamming

Forskellige aktører er ansvarlige for GPS-jamming, og deres forstyrrelser har vidtrækkende konsekvenser. Disse gerningsmænd kan omfatte:

 • Militære styrker, der bruger jamming som en del af forsvarsstrategier under træningsmanøvrer
 • Kriminelle, der bruger jamming til at skjule deres aktivitet (for eksempel har der været øget jamming-aktivitet i Østersøen, hvor Rusland angiveligt har forsøgt at skjule sin aktivitet og tilstedeværelse via GPS-jamming)
 • Virksomheder, der måske utilsigtet skaber forstyrrelser gennem forkert justeret elektronik eller forkert opsatte GPS-repeatere

Ligesom kriminelle bruger GPS-jamming til at skjule deres aktivitet, bruger de også spoofing af opkalds-id og e-mail til at skjule deres identitet og bedrage deres ofre.

Det geopolitiske klima bidrager i øjeblikket til en forværring af problemet med GPS-jamming. Konflikter i områder som Mellemøsten og Ukraine fører til flere tilfælde af GPS/GNSS-forstyrrelser, hvilket viser, hvordan følgerne af jamming kan strække sig på tværs af nationer. Når disse forskellige kilder smelter sammen, skaber de et komplekst mønster af GPS-forstyrrelsesscenarier, hvor stort set alle - fra lastbilschauffører til taxachauffører - kan blive inddraget enten som gerningsmænd eller ofre i det voksende trusselsmiljø.

Konsekvenserne af GPS-jamming og -forstyrrelser i forskellige sektorer

GPS-jamming påvirker mange brancher og forstyrrer den vigtige strøm af nøjagtige geolokaliseringsdata, som er afgørende for deres aktiviteter. Konsekvenserne af GPS-forstyrrelser kan bl.a. omfatte:

 • Forsinkelser i luftfarten grundet uorden i lufttrafikstyringssystemerne
 • Inden for søfart står skibe over for truslen om at afvige fra den planlagte rute, hvilket udgør en alvorlig risiko for ulykker til søs
 • Enheder som smartphones og wearables påvirkes også og kan give unøjagtige oplysninger, der kan frustrere og i værste fald bringe brugerne i fare

Spoofing-angreb kan også føre til opfangning af login-oplysninger og spredning af malware, hvilket yderligere kompromitterer sikkerheden i de berørte sektorer og for enkeltpersoner.

Forskellige udfordringer kan opstå på grund af GPS-forstyrrelser, hvilket understreger det presserende behov for tilpassede løsninger til at bekæmpe problemet.

Luftfart

Luftfartens navigatører er sårbare over for truslen fra GPS-jamming og især GPS-spoofing, hvor der udsendes et forkert GPS-signal, som ikke kun udgør en alvorlig risiko for bekvemmeligheden, men også for menneskeliv. En episode med et passagerfly nær Sun Valley i Idaho understreger bl.a. denne fare. Når kritiske navigationssystemer som EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) svigter på grund af jamming, er det mere end bare en forstyrrelse - det kan faktisk blive et spørgsmål om liv og død. Alle sektorer inden for luftfarten, fra kommercielle flyselskaber til private fly, må forholde sig til disse skjulte farer og finde måder at beskytte deres flyvninger på.

Ud over GPS-jamming og -spoofing skal luftfartssikkerheden også forholde sig til spoofing af ansigtsgenkendelse, som kan kompromittere systemer til identitetsbekræftelse.

Piloter belastes med ekstra opgaver, når de tvinges tilbage til traditionelle navigationsteknikker på grund af spoofing-angreb. Højt profilerede sager rapporteret ved den iranske grænse og i det østlige Middelhav peger på, hvor udbredt GPS-spoofing er blevet. Disse hændelser understreger nødvendigheden af omfattende træning og tilpasningsforanstaltninger, der kan forsvare mod trusler som GPS-jamming og samtidig sikre både operationel sikkerhed og effektivt imødegå potentielle angreb på navigationsintegriteten.

Maritim navigation

Til søs kaster GPS-jamming en skygge over den maritime navigation, som er en livline for eksempelvis den globale handel. Kuttere og fragtskibe er afhængige af præcise positionsdata for at kunne sejle sikkert, og når GPS-signalerne svigter, kan det få alvorlige konsekvenser. Skibene kan komme ud af kurs og risikere at kollidere eller gå på grund i uforudsigelige farvande. Hændelserne i Sortehavet er en skarp påmindelse om, hvor sårbar maritim navigation er over for GPS-forstyrrelser og understreger vigtigheden af pålidelige navigationssystemer.

Selve strukturen i den maritime sikkerhed er truet af GPS-jamming, som kan gøre rutinemæssige sejladser farlige. Skibskaptajner, som førhen var afhængige af kort og kompas, må genoverveje de traditionelle navigationsteknikker som nødvendigheder i en tid, hvor teknologien kan svigte.

Personlige enheder

GPS-jamming gør enheder som smartphones og GPS-aktiverede wearables, såsom smartwatches, ineffektive. Den resulterende vildledning kan skabe flere problemer, herunder:

 • Forsinkede ankomster
 • Kompromitteret datanøjagtighed, hvis man f.eks. sporer sin fysiske aktivitet
 • Fejlvisning for bilister, der kan medføre, at ruten bliver længere end planlagt, fordi bilernes navigationssystemer forstyrres af støjende signaler

Brug af en password manager kan hjælpe med at opdage spoofing ved at indikere, når et websted ikke genkendes, og dermed forhindre brugere i at indtaste deres loginoplysninger på falske websteder.

Detektionsmetoder til GPS-jamming

Kampen mod GPS-jamming er heldigvis ikke uden forsvar. En støjmåler kan eksempelvis stå vagt. Støjmålere anvender retningsbestemmende systemer, som kan opsnuse kilden til en signalforstyrrelse. Denne vagtsomhed er en nødvendighed for de retshåndhævende myndigheder, der ønsker at bekæmpe den stigende jamming-trussel. Automatisering i detekteringsudstyr kan udløse alarmer ved den mindste antydning af jamming og dermed minimere behovet for konstant menneskeligt tilsyn.

Lignende detektionsmetoder kan bruges til at identificere falske hjemmesider, der efterligner legitime hjemmesider for at stjæle følsomme oplysninger.

Geolokaliseringsteknologier som Angle of Arrival (AoA) og Time Difference of Arrival (TDoA) skærper vores evne til at lokalisere jamming-signalernes oprindelse. Analyse af frekvensspektre afslører forstyrrelsens natur og skelner mellem utilsigtet og bevidst jamming. Gennem disse metoder opstår der mønstre, som giver os mulighed for at forudse potentielle hotspots for jamming og forberede os i overensstemmelse hermed.

Strategier til bekæmpelse af GPS-jamming

Tre vigtige strategier - detektering, lokalisering og afbødning - udgør et robust forsvar for at beskytte GPS-modtagere mod de potentielt skadelige virkninger af signalforstyrrelser.

Forebyggelse af spoofing-angreb, som kan anvendes til at få uautoriseret adgang til systemer, er afgørende for at bekæmpe GPS-jamming. De nedenstående foranstaltninger omfatter tekniske forbedringer, jordbaserede alternativer og reguleringssystemer. Hver især er de afgørende for at opretholde GPS-signalernes integritet mod forstyrrelser.

Brug af anti-jamming-teknologi

Anti-jamming-teknologier anvender adaptiv stråleformning og nulstyring for at opretholde en klar forbindelse til satellitsignaler. Selv i tilfælde af sofistikerede jamming-forsøg kan nogle anti-jamming-systemer bevare forbindelsen til GPS-satellitter.

I takt med at våbenkapløbet mellem jammere og anti-jamming-teknologi accelererer, fortsætter udviklingen af adaptive antenneteknologier. Disse systemer, der bruger antenner kombineret med avancerede signalbehandlingsalgoritmer, er vagtposter, der konstant scanner og neutraliserer jamming-signaler for at sikre uafbrudt navigation.

Jordbaserede løsninger

Når satellitsignalerne svækkes, tager jordbaserede løsninger udfordringen op. Systemer som inertinavigation og nye kvante-navigationsteknologier står som en solid jordbaseret forsvarslinje mod forstyrrelser i globale navigationssatellitsystemer. Disse uafhængige systemer tilbyder piloter og skibskaptajner en pålidelig erstatning i perioder, hvor eksterne signaler er kompromitterede. Den amerikanske regering er eksempelvis klar over disse kritiske sårbarheder og bevæger sig derfor ind på nye territorier med initiativer, der omfatter satellitter i lavt jordkredsløb og jordbaseret infrastruktur til positionsnavigation og timing (PNT) for at styrke landets forsvar mod GPS-forstyrrelser.

Udviklingen i retning mod landbaserede navigationshjælpemidler repræsenterer et generelt skift mod større modstandsdygtighed i vores tilgang til styringsteknologi. I takt med at truslerne udvikler sig, skal vores forsvar også gøre det. Hvis et system ikke kan vise vej, er et andet parat til at tage over.

Juridiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger

Bekæmpelse af GPS-jamming strækker sig ud over den teknologiske front. Regeringer anerkender i stigende grad vigtigheden heraf og intensiverer indsatsen gennem strengere love og håndhævelse for at bekæmpe dem, der bevidst forstyrrer vigtige navigationssystemer. Etableringen af juridiske foranstaltninger, der er klar til at holde lovovertrædere ansvarlige, øger de eksisterende tekniske modforanstaltninger og skaber en robust dobbelt tilgang, der har til formål at afskrække og straffe handlinger med GPS-forstyrrelser.

Efterhånden som bevidstheden om truslerne fra GPS-jamming vokser, er der et øget ønske om stærkere lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger - en klar anerkendelse af, at det kræver en fælles indsats at beskytte navigationsvejene i luften, på land og til søs. En synkroniseret strategi, der blander avancerede løsninger med lovgivningsmæssigt tilsyn, er afgørende for at opretholde den pålidelighed og sikkerhed, der er en integreret del af vores positioneringssystemer.

Fremtiden for GPS og globale satellitnavigationssystemer (GNSS)

Når vi ser fremad, vil landskabet for GPS- og GNSS-systemer sandsynligvis være præget af følgende fremskridt:

 1. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring vil spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af jamming ved at levere adaptiv, øjeblikkelig analyse og afhjælpning.
 2. Forbedrede cybersikkerhedsforanstaltninger er ved at blive implementeret for at beskytte mod ulovlig manipulation af lokaliseringsdata i GNSS-systemer.
 3. Håndtering af facial spoofing er også afgørende for at forbedre GNSS-systemernes sikkerhed.
 4. Internationalt samler lande deres viden og kapacitet for at styrke vores kollektive forsvarsmekanismer mod forstyrrelser af GPS-signaler.

Nøgleordene for nye anti-jamming-teknologier er modularitet og skalerbarhed, hvilket tyder på fleksibilitet som reaktion på skiftende trusler, samtidig med at kompatibiliteten med den nuværende infrastruktur opretholdes.

Virkelige GPS-jamming- og spoofing-hændelser

Historien fungerer ofte som en fremragende læremester. Afbrydelsen af Finnairs flyvninger til Estlands Tartu-lufthavn og den skræmmende nær-katastrofe med et passagerfly i Idaho understreger de farer, som GPS-forstyrrelser kan udgøre. Disse hændelser er alarmerende, men giver samtidig afgørende viden om at navigere i udfordringer og implementere nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i luftfartskredse.

Både International Air Transport Association (IATA) og European Union Aviation Safety Agency (EASA) konfronterer problemer, der opstår som følge af GPS-forstyrrelser, direkte. Deres engagement understreger behovet for kollektiv handling for at forhindre lignende forstyrrelser i fremtiden med henblik på at opretholde sikkerheden i luftrummet for alle, der navigerer i det.

Nyttige tips til at beskytte dine enheder mod GPS-jamming

I lyset af truslen fra GPS-jamming er der heldigvis nogle forholdsregler, du kan tage for at beskytte dine enheder. Her er nogle tips:

 • Hold dig informeret om potentielle trusler og lær tegnene på GPS-forstyrrelser at kende.
 • Brug alternative navigationsmetoder, f.eks. kort eller kompas, som backup, når teknologien svigter.
 • Hvis du har mistanke om jamming-aktivitet, skal du rapportere det til myndighederne for at hjælpe med at mindske risikoen for andre.

Resumé

Problemet med GPS-jamming er komplekst og vidtrækkende. Fra himlen over os til de enheder, vi selv har i hånden, er truslen fra GPS-forstyrrelser stor. Men med enhver udfordring følger også konstant nye og innovative løsninger til forbedring. De strategier og teknologier, vi har diskuteret her, repræsenterer således kun en mindre del af indsatsen mod GPS-jamming.

Forhåbentlig har du fået en dybere forståelse for og en mere proaktiv tilgang til GPS-jamming. Uanset om man er pilot, sømand eller blot smartphone-bruger, vil den viden og de tips, der deles her, give dig mulighed for at navigere mere trygt og sikkert i en verden, hvor GPS'er både er et vigtigt værktøj og en potentiel trussel.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er GPS-jamming helt præcist, og hvorfor er det et problem?

Jamming af GPS-signaler er et stort problem, fordi det grundlæggende forstyrrer GPS-signaler, hvilket kan føre til farer inden for områder som luftfart og søfart, men også påvirke personlige enheder. Disse forstyrrelser er bekymrende på grund af konsekvenserne for sikkerheden og risikoen for kritiske afbrydelser.

Hvem står bag GPS-jamming?

Alt fra f.eks. militærøvelser, kriminelle aktiviteter til kommercielle elektroniske enheder og geopolitiske spændinger, kan føre til GPS-jamming. Forstyrrelserne kan ske bevidst eller utilsigtet.

Er der måder at opdage GPS-jamming på?

Ved at bruge metoder som støjmålere og analyse af frekvensspektre sammen med geolokaliseringsmetoder, herunder Angle of Arrival (AoA) og Time Difference of Arrival (TDoA), er det muligt at identificere signaler, der forstyrrer GPS. Disse teknikker kan lokalisere jamming-signalernes oprindelse.

Hvad kan jeg selv gøre for at beskytte mine enheder mod GPS-jamming?

For at beskytte dine enheder mod GPS-jamming er det vigtigt at holde sig informeret om potentielle trusler, bruge alternative navigationsmetoder og rapportere alle mistænkelige aktiviteter til myndighederne.

Forfatter Emilie Hartmann

Emilie Hartmann

Emilie Hartmann er studerende og copywriter hos Moxso, hvor hun udfolder sig som sprognørd og altid er på udkig efter nye spændende emner at skrive om. Hun er igang med sin kandidat i engelsk, hvor hun primært bevæger sig indenfor fagområderne Creative Writing og Digital Humanities.

Se alle indlæg af Emilie Hartmann

Lignende indlæg